Main Page

Pre-Campaign Timeline

1 42 1107 1111

Pre-Unicorn Clan Coup

1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125

Campaign Timeline

1126 1127 1128 1129 1130

NPC

Crab:

Crane: Doji Satsume

Dragon: Togashi Yokuni

Lion:

Phoenix:

Scorpion:

Unicorn: Shinjo Yokatsu

Ronin: Toturi Hoturi

Minor Clan:

Player Characters

Kuni Matsuda

Kitsuki Smith

Mirumoto Takishi

Isawa Kiyoshi

Main Page

Kyuden Caerdydd darthstoat